Chcete se přihlásit jako prodejce na náš trh? Pak se na nás neváhejte obrátit. Můžete využít kontaktní formulář níže či kontaktní informace v levém sloupci stránky. Pokud splňujete naše požadavky na sortiment, rádi vás na našem trhu přivítáme!

 

Schvaleni trzniho rad.pdf (1,4 MB) - rozjodnutí o schválení našeho tržního řádu

Potravinářské patero.doc (31,5 kB) - požadavky Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro stánkový prodej

Farmarske desatero.PDF (164,4 kB) - pravidla pro prodej živočíšných produktů

Oznámení o zahájení činnosti.doc (31 kB) - každý, kdo svým podnikání spadá do oblasti zájmu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, by se měl tímto formulářem u SZPI přihlásit

Oznámení o zahájení výkonu činnosti potrav. podniku.doc (39,5 kB) - přihláška potravinářských podniků do registru SZPI

 

 

Tržní řád platí i pro aktuální umístění černošických trhů v ulici Zdeňka Lhoty před mokropeským nádražím.

 

TRŽNÍ ŘÁD ČERNOŠICKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ POŘÁDANÝCH V ČERNOŠICÍCH U HOTELU KAZÍN 

Místo konání trhu – farmářské tržiště

Trh se koná na zpevněném prostranství u Vily Tišnovských (čp. 259), Karlštejnská ul. Černošice.

Toto farmářské tržiště je potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především farmáři a producenti nebo jejich rodinní příslušníci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“), prodávat v tržním řádem stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny buď  přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky nabízené k pronájmu pořadatelem trhu či vlastní stánky prodejce nebo samostatné stoly. Rozmístění stánků a stolů je určuje sprábvce tržiště.

Prodejní sortiment

Na tržišti se mohou prodávat výhradně výrobky z českých farem, tedy výpěstky a chovy pocházející z české produkce a potravinové výrobky českých výrobců.

Základní povinnosti prodejce:

a)   označit své prodejní místo na vhodném, trvale viditelném místě jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatelefyzické osoby, nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby, a identifikačním číslem provozovatele;

b)   prodávané zboží řádně označit cenovkami, popřípadě vyvěsit ceník;

c)   prodejce nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé informace s cílem oklamat spotřebitel;.

d)   prodejce je povinnen umožnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, požární ochrance a policii a v závažných případech i jiným osobám;

e)   prodej není povolen osobám mladším 15 let, podnapilým osobám a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti;

f)    uhradit správci tržiště stanovený poplatek;

g)   respektovat pokyny správce tržiště nebo jím určeného zástupce;

h)   prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo (stánek), které mu bylo přiděleno;

i)    prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje – při kontrole doložit oprávnění k podnikání, popřípadě doklad o pracovně právním vztahu k podnikateli, doklad o původu nabytí zboží a v relevantním případě potravinářský průkaz, případně další doklady dle platných předpisů;

j)    prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR;

k)   všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

Prodejní stánek a prodejní místo

Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě, dobrém technickém stavu a provádět drobné opravy stánku, pokud se se správcem tržiště nedohodne jinak.

Dále je povinnen zorganizovat své prodejní místo tak, aby nebránilo plynulému pohybu zákazníků.

Čistota, bezpečnost, podmínky prodeje

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:

a)   dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě;

b)   zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor;

c)   po skončení prodeje odstranit odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo;

d)   k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu;

e)   ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji patřičně očištěné a zbavené zavadlých částí;

f)    osobními vozidly parkovat v areálu tržiště pouze v prostoru určeném správcem, na přilehlých komunikacích v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích.

Povinnosti správce

a)   seznámit všechny prodejce s tímo tržním řádem;

b)   sestavit plán tržiště a přidělit prodejci konkrétní místo;

c)   zajistit úklid celého prostoru tržiště, nádoby (pytle) na tříděný odpad a odvoz tříděného odpadu. V případě vzniku živočišného odpadu zajistit jeho odvoz specializovanou asanační firmou P.F.B Transport, spol. s r. o., Březiněvského 134, 250 64 Hovorčovice, p. Rada, tel.: 724 071 288;

d)   zajistit prodejcům možnost využití toalet v místě tržiště s teplou tekoucí vodou;

e)   zajistit prodejcům možnost připojení zařízení potřebných k prodeji k elektrické síti;

Práva správce

Správce si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Otevírací doba tržiště

Tržiště je otevřeno v prodejní den sobotu od 8:00 do 11:00. Pokud si prodejce rezervoval

prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:50 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.

Ostatní

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.

Správce tržiště

TAK o.s., IČ: 22903321, se sídlem Karlštejnská 261, Černošice, PSČ: 252 28.

Kontaktní osoby:

Kristýna Petrová, telefon: +420 604 862 449, Eva Bachiri, telefon: +420 603 153 783, Lucie Jislová, telefon: +420 604 316 775                                       

 

 

 


Kontaktujte nás


Kontakt

Černošické trhy

u mokropeského nádraží
Zdeňka Lhoty 505
Černošice


Lucie Jislová
(+420 604 316 775)

Eva Bachiri
(+420 733 730 725)

Kristýna Petrová
(+420 604 862 449)
Trh připravuje

Karlštejnská 261

252 28 Černošice

IČ: 22903321


Tyto webové stránky jsou vytvářeny za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.